Цінності – учні

 • Цікаво – працюємо над формуванням життєвих компетентностей наших учнів.
 • Корисно – готуємо наших вихованців до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
 • Здорово – створюємо здоров’язберігаюче середовище та вчимо дбати про своє власне здоров’я.

Цінності – батьки

 • Ефективно – ми працюємо так, щоб віддача від нашої діяльності була максимальна.
 • Прозоро – будь-яка сторона нашої діяльності відкрита для ознайомлення.
 • Спокійно – ми усвідомлюємо, що батьки довірили нам найдорожче.


Цінності – вчителі

 • Відповідально – ми команда компетентних професіоналів, які розуміють важливість покладеного перед ними завдання.
 • Професійно – ми працюємо над виконанням соціального замовлення нашого суспільства.
 • Інноваційно: кожна справа - творчо, інакше навіщо?!

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням інформатики

 

Вступ

Освіта ХХІ століття базується на  вищому синтезі наукового гуманізму, розвитку в особистості розуму, творчих здібностей, духу соціальної відповідальності, балансі інтелектуальних, етичних, емоційних і фізіологічних компонентів особистості. У сучасних умовах освіта виступає одним із вирішальних чинників соціально-економічного і науково-технічного прогресу, духовного оновлення суспільства. Саме перед навчальними закладами стоїть першочергове завдання – виконувати соціальне замовлення суспільства: забезпечувати випускників якісною освітою й свідомою мотивацією на навчання впродовж життя, створювати можливості для успішного професійного самовизначення.
Сучасна освіта регулюється такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Концепцією 12-річної загальноосвітньої школи тощо.
Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних технологій стає все актуальнішою з розвитком їх у суспільстві. Кам’янець-Подільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. не один десяток років працює в освітньому інноваційному просторі. Пріоритетним напрямком її діяльності стало використання ІКТ у різних аспектах навчально-виховної роботи. Саме така модель школи  покликана організувати навчально-виховний процес так, щоб створити умови для всебічного розвитку кожної дитини, дати їй можливість для самовираження і самовизначення, забезпечити науково-теоретичну, практичну, допрофесійну, загальнокультурну підготовку учнів, бажаючих оволодіти сучасними інформаційними технологіями.

І. Місія, цілі, принципи діяльності

           Місія навчального закладу: освіта – прихований скарб

Бачення

Діяльність школи має бути направлена на реалізацію глобальних компетентностей:

 • навчитися жити разом;
 • навчитися отримувати знання;
 • навчитися працювати;
 • навчитися жити.

          Цінності – учні

 • ми працюємо над формуванням життєвих компетентностей наших учнів
 • готуємо наших вихованців до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві
 • залучаємо їх до систематичної науково-дослідної, пошукової роботи.

          Цінності – батьки

 • Ефективність – ми працюємо так, щоб віддача від нашої діяльності була максимальна
 • Прозорість – будь-яка сторона нашої діяльності відкрита для ознайомлення

          Цінності – вчителі

 • Співпраця: ми- команда однодумців, яка працює над виконанням соціального замовлення нашого суспільства.
 • Професіоналізм: ми команда компетентних професіоналів, які розуміють важливість покладеного перед ним завдання
 • Досконалість: кожна справа – творчо, інакше навіщо?

Основні принципи нашої діяльності:

 • соціальна детермінація гуманізму
 • науковість
 • інформаційна достатність
 • наступність та перспективність
 • демократизація
 • правова пріоритетність
 • креативність

ІІ. Модель випускника

спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформатики

На момент закінчення початкової школи вважається обов’язковим виконання державних стандартів освіти, а також формування в учнів позитивного ставлення до освіти, дотримання учнями правил поведінки, розвиток у них вміння адаптуватися до конкретної життєвої ситуації тощо.
На етап закінчення основної школи: формування в учнів стійких знань з основ наук, формування в них навичок здорового способу життя, підвищення мотивації навчання через активізацію пізнавальної діяльності, розвиток загальних та індивідуальних здібностей, виявлення нахилів вихованців з метою вибору подальшого профілю навчання.
На етапі закінчення старшої школи: формування наукового стилю мислення, який є провідним фактором особистості, яка усвідомлює роль самоосвіти у своєму житті.
Випускник спеціалізованої ЗОШ з поглибленим вивченням інформатики крім оволодіння базовими знаннями з основних предметів відповідно до вимог навчальних програм, глибоко розуміє суть інформації та ігнформаційних процесів, їх роль в пізнанні навколишньої дійсності, розуміє проблеми подання, оцінки й вимірюванні інформації . Уміє добирати і формулювати мету, здійснювати постановку задачі, висувати гіпотези  будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ. Володіє знаряддєвими застосуваннями обчислювальних машин, системами опрацювання текстової, числової та графічної інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими прикладними системами, системами телекомунікацій, основи веб-дизайну. Випускнику спеціалізованої школи притаманний високий рівень самостійності в здобутті знань, інформації.
Отож, випускник спеціалізованої загальноосвітньої школи має бути підготовленим до економіки знань представником нового покоління робочої сили, з сформованими навичками ХХІ століття і такими ознаками:

 • Інформаційна грамотність
 • Висока продуктивність праці
 • Винахідливе аналітичне мислення
 • Ефективне спілкування
 • Проактивне творче ставлення до справи
 • Навички:
 • роботи в проектах
 • вирішення проблеми
 • роботи в команді
 • Уміння брати відповідальність на себе
 • Життєві компетентності

 

Висока освіченість, культура, духовність і моральність, активна громадянська позиція, здатність до самооцінки та самовизначення – на формування таких складових особистості учня буде спрямовано весь навчально-виховний процес у школі.

ІІІ. Головні завдання навчально-виховного закладу

Діяльність навчально-виховного закладу спрямована на реалізхацію основних завдань:

 • здобуття загальної середньої освіти та інформаційної культури відповідно до навчальних планів спеціалізованої школи;
 • формування особистості учня з високим рівнем загальної та інформаційної культури, духовності, моралі;
 • створення та апробація ЕЗНП для використання та реалізації інноваційних технологій в навчально-виховному процесі;
 • допрофесійна підготовка учнів, надання можливостей подальшого навчання та успішної професійної діяльності;
 • формування в учнів навиків здорового способу життя;
 • виховання громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної людини, яка здатна зважено приймати рішення, творчо діяти і мислити, спілкуватися через комп’ютерні мережі.

ІV. Зміст діяльності навчально-виховного закладу

Навчально-виховний заклад здійснює та організовує свою діяльність відповідно до робочого плану, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України  типових навчальних планів із урахуванням профілю.
Поглиблене вивчення інформатики здійснюється через реалізацію інваріативної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти.
Предмет “Інформатика” став осередком інформатизації навчального процесу, впровадження інноваційних технологій навчання під час вивчення різних навчальних предметів, формування основ інформаційної культури, підготовки учнів до життя в сучасному інформаційному суспільстві.
Інформаційні технології – пріоритетний напрям діяльності навчально-виховного закладу. Поряд із цим є цілком вмотивованим використання проектних, модульних, інтерактивних технологій тощо.
Структура та режим роботи школи регулюються міським відділом освіти, міською державною санепідеміологічною службою.

V. Основні шляхи реалізації Концепції

Науково - методичне забезпечення здійснюється через використання ІКТ та апробації її продуктів у різних аспектах навчально-виховного процесу:

 • у вивченні навчальних предметів,
 • у виховній роботі,
 • в учнівському самоуправлінні,
 • бібліотечних технологіях;
 • кадрово-методичному забезпеченні тощо.

Кадрове забезпечення сприяє формуванню нового типу педагога, в якому поєднуються високий професіоналізм, креативність діяльності, бажання до постійного самовдосконалення.Створено усі умови для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів, зокрема, їх комп’ютерної грамотності. Передбачено систему стимулювання педагогічної творчості та активності.

Матеріально-технічне забезпечення здійснюється через наявність локальної мережі, двох комп’ютерних класів, навчальних кабінетів, спортивного залу, їдальні, шкільного інфомаційно-ресурсного медіацентру.

Фінансовий аспект забезпечується за рахунок місцевого бюджету.Додаткові джерела фінансового забезпечення можуть поповнюватися через добровільні внески різних осіб. Вони регулюються діяльність благодійної організації “Наша школа”.

VІ. Управління спеціалізованою школоюз поглибленим вивченням інформатики

Управління навчально-виховного закладу здійснюється через міський відділ освіти. Безпосереднє керівництво здійснюється директором. У школі діють загальні збори, науково-методична рада,батьківський комітет, шкільний парламент. Інформаційні технології широко використовуються і в управлінні закладом. Використовуються поширені та власні програми комп’ютеризації управлінської діяльності.

Наша адреса

 • Лесі Українки, 59
  м. Кам'янець-Подільський
  Хмельницька область, Україна
 • (03849) 2-37-22
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Друзі сайту

Кам'янець-Подільський Онлайн, Каменец-Подольский Онлайн Дах центр - дах на все життя
 Старосалтівська ЗШ 

Лічильники

     
Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top